Du er her

Faglig tilnærming

Vår faglige tilnærming:

Glade ansatte som trives i sitt arbeid, skaper vi gjennom trygghet, medbestemmelse, grundig opplæring og gode opplevelser gjennom mestring. Vi har mange mennesker i turnus og fast ansatte, med et spenn i interesser og kvaliteter.

Det skal til enhver tid være samsvar mellom de kartlagte behovene til personen som mottar tjenesten, vedtaket som er fattet av det offentlige og den faktiske tjenesten personen får.

Vi deler den faglige tilnærmingen inn i tre deler:

1.Selvbestemmelse og medvirkning

Vår faglige forståelse baserer seg på at et godt samarbeid med personene selv og nærpersoner, vi mener det er en forutsetning for å lykkes med å gi gode tjenester. Vi har erfaring med å etablere godt samarbeid, og har forståelse for utfordringene ved flytting og etablering av nye tjenestetilbud. Vi er kjent med kreative metoder for å skape medvirkning og benytter egenproduserte skjemaer ved hver ny oppstart, tilpasset den enkelte. Hos oss legger vi vekt på involvering av nærpersoner, der hvor dette er ønskelig, og vi vil være tilgjengelig for disse i døgnet rundt oppstart og i utfordrende perioder. Det å ha medvirkning, bestemme selv kan være så mangt; gode råd, veiledning, støtte til å ta et valg, lære å ta valg, bli spurt. Vår oppgave er alltid å vite at vi bistår et annet menneske i deres liv, det er makt, vi skal vite hvorfor og hvordan valget ble tatt. Når vi skal sikre personens autonomi, tilnærmer vi oss dette på en grundig måte, med en forståelse av at dette er krevende faglig arbeid. Mennesker med utviklingshemming har ofte utfordringer med å ta valg, formidle ønsker og skaffe seg oversikt over hvilke tilbud og valg som finnes. Det er vår jobb å gjøre disse utfordringene minst mulig. Dette krever både opplæring av ferdigheter, kjennskap til kartleggingsverktøy og en etisk bevissthet rundt viktigheten av brukermedvirkning.

2.Opplæring og endring

Mennesker med utviklingshemming har nedsatt funksjonsevne i forhold til samfunnets normer og krav. Vår oppgave er å bidra til å gjøre funksjonsnedsettelsen så liten som mulig. Noen ganger er det behov for opplæring eller tilrettelegging, andre ganger er det behov for motivasjon til å ta gode valg. Det er krevende å lære nye ferdigheter og endre livsvaner. Vi bistår med dette gjennom å benytte metoder som er godt dokumenterte, og ved å ansette kompetente mennesker. Vår tilnærming er grundig, og vi dokumenterer på en måte som viser at det faktisk skjer en økning i funksjonsevne. Team Olivia Bohab har et stort faglig nettverk som bistår oss i opplæring av ansatte og utforming av tjenestene. Vi skal være den beste leverandøren, når det kommer til å øke funksjonsevnen til mennesker med utviklingshemming.     

3.Organisering

For å oppnå en reell selvbestemmelse og høy kvalitet på tjenestene, kreves det gode systemer på alle områder. Selvbestemmelse og kvalitet oppnås gjennom at personalet har en god relasjon til den de skal hjelpe. En god relasjon etableres gjennom ansatte som får opplæring og veiledning, har et fast og stabilt arbeidsforhold, og får den støtten som behøves. Vi har gode systemer for opplæring og veiledning, ordnede ansettelsesforhold, gode avvikssystemer og ledere som følger opp de ansatte. Vi vil fange opp negativ utvikling, avvik og slitne medarbeidere tidlig, og sette i verk tiltak som sikrer at utfordringer blir så små og kortvarige som mulig. Våre medarbeiderundersøkelser dokumenterer høy tilfredshet blant de ansatte, noe som er svært viktig for at tjenestene vi yter, er av høy kvalitet.